Platforma WinFAS
Platforma WinFAS

Licence a cenové podmínky

Společnost WinFAS software s.r.o. je výhradním nositelem veškerých vlastnických a autorských práv vztahujících se k duševnímu vlastnictví systému WinFAS. Toto právo je výlučným nemajetkovým právem k užívání, šíření a provozování systému WinFAS. Současně prohlašuje, že provozem systému WinFAS nejsou dotčena autorská či jiná práva třetích stran.

Poskytnutím práva IS WinFAS užít, nevznikají provozovateli systému vlastnická ani autorská práva k tomuto systému a licence k provozu je poskytována výlučně jako nevýhradní.

Provozovatel licence není oprávněn poskytnutou licenci IS WinFAS převést jinému subjektu a to ani osobě, která s ním tvoří obchodní korporaci dle § 74 a násl. zák.4. 90/2012 Sb, není oprávněn licenci dále rozšiřovat, pronajímat ani půjčovat třetím osobám.

Typ licence:

 • Aktivní licence dovoluje uživateli provoz systému ve sjednaném rozsahu licenčních podmínek
 • Zkušební licence (demo, trial) je časově omezená plnohodnotná licence, výstupy jsou opatřeny vodoznakem
 • Ukončená licence umožňuje přístup k existujícím datům bez možnosti jakékoli modifikace.

Užití licence je poskytováno výhradně formou pronájmu. Výše licenčního poplatku je stanovena za roční provoz licence. Vyúčtování licenčního poplatku je prováděno ve čtyřech splátkách, vždy na začátku provozovaného čtvrtletí.

Licenční parametry

Licenční parametry stanovují rozsah využití IS WinFAS

Relace je spuštění (nikoli instalace) systému na výpočetní technice uživatele. Pro každou jednotlivou pracovní stanici je povolena pouze jedna relace. Licenční parametry jsou tvořeny maximálním počtem současně provozovaných relací, nikoli počtem všech instancí (konkurenční režim). 

 • Pracovní relace dovoluje využít aktivní licenci bez omezení
 • Obchodní (doplňková) relace určená pro vybranou skupinu modulů
 • Manažerská relace má zamezeno pořízení nových nebo modifikaci již existujících dat
 • Správcovská relace slouží výhradně pro zajištění technické podpory, není součástí licenčních parametrů

Modul je souhrn licenčních uzlů, který reprezentuje část systému pro zpracování určité oblasti firemních procesů. Seznam modulu je uveden na www.winfas.cz

Licenční uzel tvoří dílčí ucelenou funkčnost systému (aplikace / funkce), kterou může uživatel použít v jednotlivých modulech.  

Firma je licenční parametr pro označení zpracování dat účetní jednotky identifikované svým IČ

 • Licence s registrovanými firmami dovoluje zpracování dat pouze evidovaných účetních jednotek
 • Multifiremní licence dovoluje zpracování dat více subjektům (IČ) bez nutnosti jejich registrace

Cena licence

Cena licence je stanovena na základě konfigurace licenčních parametrů a způsobu provozu licence:

 • Standardní provoz licence
  • Počet relací
  • Seznam modulů
  • Počet firem
 • Licence provozována v multi firemní režimu
  • Počet relací
  • Seznam modulů
 • Multi licence
  • Počet relací
 • Licence provozovaná v cloudu (datovém centru)
  • Parametry pro stanovení ceny licenčního poplatku IS WinFAS jsou stejné při provozu mimo cloud
  • Cenové podmínky za provoz cloudu:
   - cena za přístup (licence CAL)                                            280,-Kč/měs/PC
   - cena provozu účetní jednotky v aktuálním období      280,-Kč/měs/firma
   - cena za alokovaný diskontový prostor                             15,-Kč/měs/GB
 • V ceně licenčního poplatku je zahrnuto:
  • Provoz licence IS WinFAS dle sjednaných licenčních parametrů
  • Maintenance (legislativní změny, úpravy, inovace)
  • Support (telefon, e-mail, vzdálená správa MS Terminál Services a Citrix)
  • Upgrade systému
  • Podpora na webu (informace, návody, diskuse, web support)

Žádost o nezávaznou kalkulaci pronájmu IS WinFAS - zde

Licence databáze

 • Databázové prostřední  -  SAP SQL Anywhere  (SSA)
 • Licence databáze je určena výhradně k provozu IS WinFAS
 • Cena licence databáze není součástí licenčního poplatku IS WinFAS
 • Uživatel je povinen zakoupit odpovídající počet licencí databáze dle sjednaných licenčních parametrů IS WinFAS a licenčních podmínek databáze SSA
 • Na zpětný odkup či vrácení nakoupených licencí SSA není nárok
 • Databáze SSA http://podpora.winfas.cz/index.php?clanek=1231.
Reference a případové studie
Nahoru