Organizace a řízení
Pro administrativu

Holdingové nástroje

Systém WinFAS je přímo koncipován pro použití v holdingovém provozu případně více firemním prostředí, kdy je třeba zajistit jak jednotnou správu systému, tak i údržbu systému a samozřejmě mít k dispozici pro vedení online výstupy a přehledy za celou skupinu firem. K podpoře takovéhoto způsobu nasazení je v systému WinFAS připravena řada nástrojů, kterou lze využít napříč všemi moduly. Nástroje jsou záměrně navrženy velice obecně tak, aby mohly být při implementaci na konkrétní řešení maximálně přizpůsobeny a  plně vyhovovaly požadavkům a způsobu práce klienta.

Centrální správa a údržba

Práva

  • Snadné přidělování práv uživatelům pomocí zařazování do rolí.
  • Rozdělení holdingu na organizační jednotky. Vytvoření správců těchto jednotek s možností řídit a nastavovat účty uživatelů spadající pod dané jednotky.
  • Široké možnosti nastavení přístupových práv na několika úrovních – přístupy do databáze, aplikací, dat a šablony.
  • Možnost ověřování uživatele pomocí účtu ve Windows – integrované přihlášení.
  • Možnost propojení s Active directory.

Jednotné číselníky

  • Pro potřeby zachování jednotné metodiky a udržení jednotných číselníků lze v rámci holdingového řešení ve WinFAS lze provozovat dva základní druhy číselníků.
    • Holdingové - Jedná se v podstatě o nadřízené číselníky, které umožňují definovat jednotnou řízenou holdingovou podobu, ale zároveň umožnit jednotlivých firmám používat vlastní označení a strukturu. Lokální číselníky jsou pouze navázány na nadřízený holdingový. To umožní přehledy v obou rovinách jak lokálně dle vlastních firemních hodnot, tak i holdingově dle holdingového číselníku. V systému WinFAS existuje několik holdingových číselníků, které lze takto využít např. účetní osnova, klienti, klíče, položky.
    • Sdílené jednotné - Jsou číselníky, které jsou na lokálních firmách nedostupné (omezené právy) a jsou plně řízeny a udržovány holdingem s využitím datového replikátoru. Jednotným číselníkem může libovolný číselník v kterémkoli modulu.  Je to vždy záležitostí metodiky nasazení resp. požadavku na sjednocení v rámci holdingu a následné implementace dle. těchto pravidel.

Datový replikátor

Datový replikátor umožňuje distribuovat a řídit jednotné číselníky napříč celým holdingem. Na základě implementace a požadovaného sjednocení v rámci holdingu, jsou při implementaci systému nastaveny na míru tzv. replikací objekty, které definují  sjednocené číselníky a případně rozsah jednotnosti. Tyto replikační sady jsou následně využívány plně uživatelsky obsluhou a vedením holdingu při průběžné údržbě vydefinovaných číselníků.  

Update, zálohování

V systému je možné nastavit jednotné automatické zálohování všech firem. Obdobně pak pravidelný jednotný update systému.

Výstupy

Sdílené šablony

Jde o funkčnost, která umožňuje stejnou šablonu IQ sestavy používat ve více firmách najednou. Praktické využití nalezne především na místech, kdy vyžadujete jednotné výstupy bez ohledu na to, v jaké databázi se nacházíte. Vyjma jednotnosti také usnadňují vytváření a údržbu společných šablon. Vše nastavíte na jediném místě a v ostatních databázích se změna okamžitě promítne. Princip je založený na vzniku nové sdílené databáze, která obsahuje sdílené šablony. V jednotlivých databázích firem pak uživatelé vidí jak tyto sdílené šablony, tak i vlastní lokální šablony. Pomocí přístupových práv můžete uživatelům zakázat změny sdílených šablon a povolit jim pouze úpravy jejich lokálních. Uživatelé si také mohou sdílenou šablonu okopírovat a použít ji jako základ pro vytvoření vlastní šablony.

Multifiremní pohledy

Umožňují získat data IQ sestavy z více databází(firem) najednou. Toto lze využít pro vytvoření sestavy z jedné firmy za několik let (každý rok je ve vlastní databázi) nebo naopak porovnání dat z více různých firem v rámci holdingu. Funkčnost je dostupná ve všech IQ sestavách ve všech modulech v celém systému.

Další nástroje

Zakázané souvztažnosti

Umožní definovat pro všechny firmy zakázané souvztažnosti a zamezit chybnému nebo nežádoucímu způsobu zaúčtování.

Datový sklad

Pro rozsáhlejší holdingy s desítkami firem lze využít tzv. datového skladu. Kdy jsou data v definovaných intervalech a definované úrovni agregace pumpována do speciální databáze datového skladu. V této DB mohou být získaná data následně dále analyzována a využívána k holdingovým přehledům.

Řízení dodavatelských vztahů (DOV)

Nástroj umožní řídit a hlídat nákupy všech firem v rámci holdingu tak, aby probíhaly dle dohodnutých holdingových kontraktů (dodavatelé, ceny, množství, limity apod.)

Intercompany transakce

Při obchodování mezi firmami v rámci holdingu umožní přenos vybraných dokladů z jedné firmy do druhé bez nutnosti tisku a následného opisování dokladů v druhé firmě.

Podklady pro konsolidaci

WinFAS usnadňuje provedení jednotlivých kroků konsolidace, např. vymezení konsolidačního celku, propojení vzájemných závazků a pohledávek za účelem odsouhlasení vzájemných vazeb, zobrazení nákladů a výnosů plynoucích ze vzájemných vazeb pro vyloučení tohoto z konsolidovaných výkazů.

 

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru