Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Vážní deník

Modul slouží k evidenci vážení nejen ze sklizně, ale všech vážení. Do evidence lze záznamy zapisovat jak v jednoduché formě, kdy uživatel zapisuje pouze základní údaje, tak v rozšířené formě, kde může zapisovat různorodé doplňkové údaje, jako je například sklízené pole nebo odběratel, kterému je vážená položka prodávána. Pro efektivitu je evidence postavena na systému předpisů, kdy se po úpravě pár údajů v předpisu vytvoří nový záznam o vážení.

  • Široká využitelnost modulu.

  • Efektivní zápis záznamů z předpisů.

  • Evidence sklizně plodin na pozemcích včetně odpočtu vlhkosti a nečistot.

  • Vážení prodávaných komodit s možností okamžitého ukládání prodeje do modulu Řízení zásob s vytvářením dodacích listů.

  • Vážení položek převážených mezi sklady.

  • Možnost provozovat evidenci samostatně i v kombinaci s moduly Řízení zásob, Evidencí osevních plánů a Evidencí vozidel. 

  • Přehledné zobrazení záznamů pořízených v deníku.

  • Tisknutelné sestavy "na míru" pro uživatele.

 

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru